Blocs
Image default
Internet marketing

Basisprincipes van marketing


 principles of marketing book 

                De basisprincipes van marketing volgen uit de essentie van marketing.

                In de marketingliteratuur is de interpretatie van “marketingprincipes” heel anders. Laten we verschillende posities beschouwen:

• focus op het bereiken van het uiteindelijke praktische resultaat van productie- en marketingactiviteiten;

• concentratie van onderzoeks-, productie- en verkoopinspanningen op de doorslaggevende gebieden van marketingactiviteiten;

• focus van de onderneming niet op tijdelijke, maar op lange termijn resultaten

• marketingwerk. Dit vereist speciale aandacht voor voorspellend onderzoek, ontwikkeling op basis van hun producten van marktnieuwheid, die een zeer winstgevende economische activiteit verzekeren;

• toepassing in de eenheid en onderlinge verbinding van de strategie en tactiek van actieve aanpassing aan de eisen van potentiële kopers met een gelijktijdig gerichte impact op hen.

• diepgaand en alomvattend wetenschappelijk en praktisch onderzoek van de markt en de economische omstandigheden, evenals de productie- en marketingcapaciteiten van de onderneming;

• marktaandeel;

• flexibele reactie van productie en verkoop op de vereisten van actieve en potentiële vraag;

• innovatie;

• planning.

                Het boek: “Alles over marketing: een verzameling materialen voor managers van ondernemingen, economische en commerciële diensten …” geeft een eerste definitie van wat “marketingprincipes” in het algemeen zijn – dit zijn “de belangrijkste kenmerken van marketing als managementsysteem voor handels- en productieactiviteiten”, ze “weerspiegelen de essentie van marketing, volgt uit zijn moderne concept en impliceert de effectieve verwezenlijking van de doelstellingen van marketingactiviteiten. “

                De “basisprincipes van marketing” zelf worden ook vermeld:

• productie van producten op basis van nauwkeurige kennis van de behoeften van klanten, de marktsituatie en de reële mogelijkheden van de onderneming;

• de meest volledige tevredenheid van de behoeften van de koper;

• effectieve verkoop van producten en diensten in bepaalde markten in de geplande volumes en op tijd;

• het verzekeren van de effectiviteit (winstgevendheid) op lange termijn van de productie en de commerciële activiteit van de onderneming, voornamelijk als gevolg van de voortdurende verbetering van wetenschappelijke en technische ideeën en de introductie van ontwikkelingen voor de productie van nieuwe marktgoederen;

• de eenheid van de strategie en tactieken van de fabrikant om zich actief aan te passen aan de veranderende eisen van kopers en tegelijkertijd de vorming en stimulering van behoeften te beïnvloeden.

                Naar onze mening wordt het meest volledige begrip van de principes van marketing gegeven in het werk “Practical Marketing”:

                marketingonderzoek – marktonderzoek (uitgebreid en diepgaand); daarnaast wordt ook de context van de studie van de economische situatie en de productie- en marketingcapaciteiten van de onderneming gebruikt;

                segmentatie – marktsegmentatie;

                aanpassing – flexibele reactie op de vereisten van actieve en potentiële vraag;

                innovatie – innovatie, creatie van een nieuw product;

                planning – planning, het opzetten van verschillende marketingprogramma’s, planning op lange, middellange en korte termijn van de marketingactiviteiten van het bedrijf;

                promotie – (letterlijke vertaling: “promotie met ondersteuning”);

                marktbeheer – “wereldwijd” marketingbeheer, dat het “hoofdverloop van evenementen” in de activiteiten van het bedrijf bepaalt;

                management van markt – marketing management, vooral begrepen als een oplossing voor kortetermijntaken om de gewenste verkoopniveaus in verschillende markten te bereiken (zoals wat te verkopen, aan wie te verkopen, waarom het moet worden verkocht, waar en hoe het te verkopen, wanneer het allemaal moet worden verkocht) en hoe al deze bewegingen van goederen en diensten te beheren). Deze principes werden onderscheiden naar het criterium: eerst specifiek empirisch consumentenonderzoek doen en vervolgens de productie zelf starten op basis van marketing. Bovendien werd bij het identificeren van de marketingprincipes het criterium gebruikt om de logica van de marktactiviteit van veel westerse bedrijven te analyseren.

Laten we de vermelde marketingprincipes nader bekijken om de grenzen van hun toepassing in ieder geval kort te schetsen.

                Het eerste principe van marketing is “marktonderzoek” of marketingonderzoek. Dit principe wordt opgevat als het werk van een professional (die een voldoende hoge kwalificatie vereist) bij het bestuderen en analyseren van marktomstandigheden, en omvat ook het daadwerkelijke marketingonderzoek van grondstoffen en andere soortgelijke markten. Uit de definitie blijkt dat marketingonderzoek twee componenten omvat: “conjunctuur” en “eigen marketingonderzoek”, ook wel “uitgebreide marktanalyse” genoemd.

In het algemeen houdt marktonderzoek verband met de studie van vraag, aanbod en prijzen voor individuele marktsegmenten, in relatie tot de capaciteit en het volume van segmenten die voor het bedrijf van belang zijn, elasticiteit van de vraag en elasticiteit van het aanbod, concurrentievoorwaarden, enz., En in de regel ook in drie tijdsintervallen – strategisch, tactisch en operationeel.

                Merk op dat in de praktijk goed (kwalitatief) marktonderzoek een vrij dure activiteit is, en meer een economische dan een marketingactiviteit. Marktonderzoek is dus de studie van de redenen voor fluctuaties in vraag en aanbod voor bepaalde marktsegmenten, die zijn ontworpen om prognoses te ontwikkelen voor de ontwikkeling van marktsegmenten op lange termijn. Maar in de regel fungeert het daadwerkelijke marktonderzoek als een soort ‘achtergrond’ voor het daadwerkelijke marketingonderzoek van de markt.

                Laten we verder gaan met het overwegen van het tweede deel van het principe van marketingonderzoek – een uitgebreide analyse van de markt die niet gerelateerd is aan puur marktonderzoek. Het tweede deel van marketingonderzoek (uitgebreide marktanalyse) omvat de volgende variabelen:

• studie van de vraag (evenals de vraagvolumes);

• studie van het product (in vergelijking met concurrenten);

• marktonderzoek (door ontwikkelingstrends) en bepaling van de marktstructuur;

• studie van kopers (per strata en segmenten);

• studie van concurrenten en concurrentievoorwaarden;

• analyse van vormen en marketingmethoden;

• studie van de juridische aspecten van handel op deze markt.

                Het tweede marketingprincipe is segmentatie.

                Marktsegmentatie is een van de belangrijkste kenmerken van de theorie en praktijk van marketing. Een marktsegment is een deel van de markt, een groep consumenten, een groep goederen, een groep ondernemingen, enz. groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben.

                Segmentatie behaalt de volgende doelen:

• versterking van concurrentievoordelen;

• het vermijden van concurrentie, indien nodig, door te verhuizen naar een onontwikkeld marktsegment;

• het identificeren van de verzoeken van duidelijk gedefinieerde groepen consumenten en bovendien het wetenschappelijke en technische beleid van de onderneming strikt “koppelen” aan deze verzoeken;

• het concurrentievermogen van zowel het product (dienst) als de fabrikant zelf vergroten;

• versterking van de algemene concurrentievoordelen;

• oriëntatie van al het marketingwerk op specifieke klantsegmenten;

• “groei” van nieuwe segmenten op basis van het bestuderen en voorspellen van toekomstige vereisten voor nieuwe goederen (diensten);

                De uiteindelijke betekenis van competente segmentatie is het creëren van een dergelijk product (een dergelijke dienst), dat (wat) zijn eigen verschillen heeft en dat (dat) gericht is op een bepaald marktsegment.

                Het derde marketingprincipe is aanpassing.

                Aanpassing is een flexibel antwoord van productie op de vereisten van actieve en potentiële vraag.

                Het aanpassingsprincipe van marketing veronderstelt de mobiliteit van het productie- en verkoopbeheer van het bedrijf, afhankelijk van veranderende marktvereisten en specifieke verzoeken, behoeften en vereisten van klant-consumenten, elasticiteit van de vraag, elasticiteit van het aanbod, zowel in prijs als in andere belangrijke marketingvoorwaarden. Het adaptatiemarktprincipe vereist dat productie wordt gericht op de specifieke kenmerken van de vraag en eisen van klant-consumenten, dat wil zeggen de verbetering van het gehele werk van het bedrijf in relatie tot innovatieve processen en organisatiestructuur in het kader van flexibele implementatie naar omgevingsfactoren, actieve verbetering van industriële apparatuur, overdracht van technologie naar flexibele productielijnen, transitie over actieve vormen van innovatie.

                Het vierde marketingprincipe is innovatie.

                In marketing betekent innovatie het verbeteren, wijzigen en bijwerken van goederen en diensten, het creëren van nieuwe goederen en diensten, het creëren van nieuwe technologieën, het ontwikkelen van nieuwe richtingen, evenals alle innovaties in het systeem, reclame en andere marketingactiviteiten van het bedrijf. Innovatie als onderdeel van marketingactiviteiten impliceert ook de opname van nieuwe vormen van product (dienst) toegang tot nieuwe (en oude) markten, de introductie van nieuwheid en verkoopbevordering in reclame, de identificatie van fundamenteel nieuwe kanalen in de distributie van goederen, de vorming van nieuwe diensten voor organisatieontwikkeling voor het bedrijf, waardoor nieuwe markten kunnen worden veroverd …

                Het vijfde marketingprincipe is planning.

                In marketing verwijst planning (planning) naar de constructie van programma’s met toegevoegde waarde en lange, middellange, korte en operationele programma’s op het gebied van de marktactiviteiten van het bedrijf. Deze programma’s zijn in de regel gebaseerd op de complexe ontwikkeling van markt- en conjunctuurprognoses, prognoses voor de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische revolutie, analyse van de groei van bepaalde marktsegmenten, enz. Marketingplanning moet zodanig zijn dat deze “nauw verwant is” aan de markt en de “toevoeging en logische voortzetting ervan” is.

                Het vijfde principe van marketing (planning) is gebaseerd op het feit dat het wordt geïmplementeerd in het “marketingprogramma”. Bij het ontwikkelen (creëren) van marketingprogramma’s worden in de langetermijnplanning van het bedrijf tamelijk realistische specifieke strategieën en andere diverse regelgevende maatregelen opgenomen, gericht op de implementatie van het complex van lange, middellange en korte termijn en operationele doelstellingen die voor het bedrijf zijn vastgesteld.

                Het zesde principe is promotie. Dit is de promotie van goederen en diensten; elke vorm van communicatie die door een onderneming wordt gebruikt voor informatie, overtuiging of herinnering aan haar goederen, diensten, onderneming, handelsmerk, enz.

                Het zevende principe is marketingmanagement.

                Marketingbeheer omvat twee concepten: “marktbeheer”, “marktbeheer”. In het algemeen kan de uitdrukking “marktbeheer” worden vertaald als “wereldwijd marketingbeheer”. De uitdrukking “marktbeheer” kan worden vertaald als “direct marketing management”.

                Vandaar dat de eigenaardigheden van de verschillen tussen de principes van “marktbeheer” en “marktbeheer” duidelijker worden. Als “marktbeheer” – in conceptuele zin primair gericht is op strategische marketing, dan is het principe van “marktbeheer” – op tactische of operationele marketing.

                Marketingmanagement in de context van “marktbeheer” is de oplossing van wereldwijde problemen om de gewenste verkoopniveaus in de beoogde markten te bereiken. Marketingbeheer in het kader van “marktbeheer” zijn operationele activiteiten die zijn ontworpen om gunstige uitwisselingen met doelklanten tot stand te brengen, te versterken en te handhaven om de onmiddellijke doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

instagram e marketing

https://marketingbook.shop/